Mindfulness o Atenció Plena és una actitud davant la vida. Es tracta d´un estil global d´afrontar els reptes diaris que permet crear un espai de resposta que redueix les reaccions impulsives i promou l'aprenentatge, la regulació emocional, l´empatia i la resolució de conflictes.

Mindfulness és una manera particular de parar atenció, és la facultat de portar intencionadament la consciència a l´experiència del moment present, observant-la sense emetre judicis de valor, amb una actitud de curiositat l'acceptació.

Educació Mindfulness és un projecte que fa arribar la pràctica de Mindfulness a persones de diferents edats i necessitats en un procès d´aprenentatge d´una nova actitud que permet introduir respostes allunyades de la impulsivitat i l'automatisme, per promoure les habilitats personals, l'equilibri emocional i les relacions positives amb l´entorn.

Entès com un procès psicoeducatiu que abarca totes les edats de la vida, es materialitza en formacions dirigides a adolescents, en espais i currículums adaptats a les característiques del col-lectiu al qual va dirigit.

Els beneficis pels alumnes són:

     - Millora dels processos d´atenció i concentració.
     - Disminució de la impulsivitat i reducció d´estrés en
        situacions difícils.
     - Desenvolupament d´habilitats de resolució de conflictes.
     - Increment de l´empatia i comprensió cap els altres.
     - Millora en la capacitat de tranquilitzar-se i controlar-se.
     - Transformació de reaccions en respostes.
     - Percepció de benestar i calma

Plataforma didàctica per als alumnes del TMI